POWOŁANIE I ODWOŁANIE NOTARIUSZA

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

Notariuszem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • odbyła aplikację notarialną i złożyła egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ukończyła 26 lat.

Wymagania, o których mowa powyżej nie dotyczą:

 • profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
 • sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej 3 lata.

Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:

 • zrezygnował z prowadzenia kancelarii
 • z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się ocenie niezdolności do pracy, mimo zalecenia rady właściwej izby notarialnej
 • przekroczył 70 lat życia
 • został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego
 • ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu
 • utracił prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych

Odwołanie notariusza z podanych przyczyn następuje po uprzednim wysłuchaniu notariusza, chyba że nie jest to możliwe.
Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy charakter stwierdzonych, w wyniku wizytacji, nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa, a także w wypadku, gdy notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra Sprawiedliwości.
Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.