ZAKRES DZIAŁANIA

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w naszym kraju reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U.08.189.1158 z zm.). Ustrój notariatu w Polsce jest podobny do ustroju notariatu w innych krajach prawa łacińskiego (systemy prawne oparte na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego).

Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust.1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Radę Izby Notarialnej, czyli wchodzących w jej skład prezesa i wiceprezesa oraz członków - wybiera walne zgromadzenie notariuszy. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

 • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza
 • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a Ustawy Prawo o notariacie
 • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem izby
 • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń
 • prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych izby
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności prezesa jego obowiązki pełni wiceprezes Rady. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków rady, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej wybiera także:

 • członka Krajowej Rady Notarialnej (nie może on sprawować tej samej funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje)
 • członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
 • rzecznika dyscyplinarnego Izby Notarialnej
 • członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Gabriela Pastuszak2014-04-03 09:44
Ostatnia zmiana:Gabriela Pastuszak2014-05-09 14:22
Publikacja:Gabriela Pastuszak2014-04-03 09:44
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.