INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2019-10-04 14:20 #

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2020 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

2019-07-24 11:10 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2019 roku

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 4, 5 i 6 września 2019 roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2019-r


2019-05-24 14:46 #

Komunikat dla aplikantów IV roku aplikacji (nabór 2015)

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji (nabór 2015)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2019 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
  • opinie patrona lub patronów;
  • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
    Do każdego projektu powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2019-05-24 14:43 #

Komunikat dla aplikantów III roku (nabór 2016)

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji (nabór 2016)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie przypomina, że zgodnie z art.71§11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin sporządzenia co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a,2,4,5,7 i 8 „Ustawy”.
Do każdego projektu należy dołączyć recenzję notariusza-patrona.

Projekty w formie papierowej należy przesłać na adres Izby lub złożyć je u notariusza-patrona.
Osoby, które będą przesyłały projekty do Izby, winny zadbać o to, aby były one odpowiednio posegregowane, opisane i zabezpieczone (np. spięte w segregatorze).
Aplikanci, którzy złożą swoje projekty u patrona, powinni dostarczyć do biura Izby oświadczenie patrona, potwierdzające ten fakt.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2019-05-24 14:39 #

Komunikat dla aplikantów IV roku o dodatkowych zajęciach

Aplikanci IV-go roku mają w ramach odbywanej aplikacji, wcześniej nie uwzględnione w harmonogramie, dodatkowe, obowiązkowe zajęcia teoretyczne, które odbędą się w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2019 roku w godzinach, zgodnie z planem dołączonym do niniejszej informacji.


2019-05-08 14:54 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2019-02-01 14:14 #

Informacja w sprawie kolokwium dla aplikantów notarialnych

Informacja w sprawie kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie.


2019-02-01 14:10 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie składania projektów aktów notarialnych

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji (nabór 2016)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie przypomina, że zgodnie z art. 71§11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2018 roku upływa termin sporządzenia co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a,2,4,5,7 i 8 „Ustawy”.
Do każdego projektu należy dołączyć recenzję notariusza-patrona.
Projekty w formie papierowej należy przesłać na adres Izby lub złożyć je u notariusza-patrona.
Osoby, które będą przesyłały projekty do Izby, winny zadbać o to, aby były one odpowiednio posegregowane, opisane i zabezpieczone (np. spięte w segregatorze).
Aplikanci, którzy złożą swoje projekty u patrona, powinni dostarczyć do biura Izby oświadczenie patrona, potwierdzające ten fakt.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2019-01-07 15:41 #

Ogłoszenie o opłacie za aplikację notarialną w 2019 roku


2019-01-04 12:56 #

Komunikat dla aplikantów III roku


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.