INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2019-05-08 14:54 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2019-02-01 14:14 #

Informacja w sprawie kolokwium dla aplikantów notarialnych

Informacja w sprawie kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie.


2019-02-01 14:10 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie składania projektów aktów notarialnych

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji (nabór 2016)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie przypomina, że zgodnie z art. 71§11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2018 roku upływa termin sporządzenia co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a,2,4,5,7 i 8 „Ustawy”.
Do każdego projektu należy dołączyć recenzję notariusza-patrona.
Projekty w formie papierowej należy przesłać na adres Izby lub złożyć je u notariusza-patrona.
Osoby, które będą przesyłały projekty do Izby, winny zadbać o to, aby były one odpowiednio posegregowane, opisane i zabezpieczone (np. spięte w segregatorze).
Aplikanci, którzy złożą swoje projekty u patrona, powinni dostarczyć do biura Izby oświadczenie patrona, potwierdzające ten fakt.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2019-01-07 15:41 #

Ogłoszenie o opłacie za aplikację notarialną w 2019 roku


2019-01-04 12:56 #

Komunikat dla aplikantów III roku


2018-11-22 13:24 #

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów notarialnych w 2019 r.


2018-10-15 14:05 #

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2019 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 4 listopada 2018 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
 • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie była składany z dokumentami na egzamin);
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
 • jedno zdjęcie.


2018-07-24 09:43 #

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2018 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, tj.:

 1. osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,
 8. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 9. osób, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a ustawy – Prawo o notariacie,
 10. osób, o których mowa w art. 16a § 2 i art. 76 § 4b ustawy – Prawo o notariacie,

na dzień 4 września 2018 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego),
na dzień 5 września 2018 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego)
oraz na dzień 6 września 2018 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z trzeciej części egzaminu polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny).

Zgodnie z art. 74a § 2 ustawy – Prawo o notariacie, aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji.
Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Gdańsku i w Białymstoku;

II. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Katowicach;

III. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Krakowie i w Rzeszowie;

IV. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie;

V. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie;

VI. Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2018 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 680,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych, zero groszy).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin notarialny w 2018 r.”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie:

 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

 • dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach.

więcej...

2018-05-23 10:38 #

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji (nabór 2015)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie przypomina, że zgodnie z art.71§11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2018 roku upływa termin sporządzenia co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a,2,4,5,7 i 8 „Ustawy”.
Do każdego projektu należy dołączyć recenzję notariusza-patrona.

Projekty w formie papierowej należy przesłać na adres Izby lub złożyć je u notariusza-patrona.
Osoby, które będą przesyłały projekty do Izby, winny zadbać o to, aby były one odpowiednio posegregowane, opisane i zabezpieczone (np. spięte w segregatorze).
Aplikanci, którzy złożą swoje projekty u patrona, powinni dostarczyć do biura Izby oświadczenie patrona, potwierdzające ten fakt.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2018-05-15 14:49 #

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji (nabór 2014)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
 • opinie patrona lub patronów;
 • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
  Do każdego projekty powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.